Điều khoản miễn trách nhiệm

Điều khoản miễn trách nhiệm đối với quyền sở hữu trí tuệ và vấn đề bồi thường

Thông tin của người tham gia cuộc thi

Điều khoản miễn trách nhiệm pháp lý